Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Een uitgebalanceerd verhaal

In 1989 is het alle­maal begonnen. Tilburg kende met de komst van T.S.V. Plato sinds vele jaren weer een tweede stu­den­ten­v­erenig­ing. Plato beleefde in de zomer van dat jaar een grootse open­ing van het eigen­handig opgek­napte pand.

Na de Open Tijd vol­gde in de kroeg bij Plato de eerste ont­moet­ing van de toekom­stige Equi­lib­ris­ten. De samen­stelling van hun men­tor­groep bleek ont­nuchterend: “Nee há, jij ook in mijn groep! Ver­domme, ik wil nieuwe mensen leren ken­nen!” De men­tor van onze groep maakte echter veel goed. Het bleek Ankie Stassen te zijn; een stru­ise Lim­burgse, rood­harig en vol zomer­sproeten. Haar motto: “Er moet meer geknuffeld wor­den!” Met zo’n motto is het natu­urlijk goed kam­peren in de onbek­ende Drunense duinen. Een niet nader te benoe­men vrouwelijk lid gaf daaraan gehoor door op de keukentafel een kandidaat-bestuurslid te ver­lei­den. Overi­gens zijn ze naar het schi­jnt nog steeds erg gelukkig met elkaar. Maar dit terz­i­jde. Reeds in de Ges­loten Tijd von­den drie leden van Ankies men­tor­groep, te weten Bert, Rob en Rogier het een goed idee om een tweede dis­puut bin­nen Plato op te richten. Op de Karthuiz­er­straat 63 vond één-hoog-achter de eerste bijeenkomst plaats. Het doel van het oprichten van een dis­puut stond hen duidelijk voor ogen: enerz­i­jds om samen een leuke tijd te beleven bin­nen een stu­den­ten­v­erenig­ing en anderz­i­jds om een duurzaam onderdeel van de verenig­ing te vor­men. Een belan­grijkere vraag was wie we erbij zouden vra­gen. Het belan­grijk­ste cri­terium bleek te zijn of we met die per­soon een avond aan de bar zouden kun­nen hangen en des­on­danks na afloop te kun­nen zeggen “het was toch niet alleen maar gezwam van een dronken man.”

De geschiede­nis leert wie er uitein­delijk gewogen en geschikt bevon­den is. En zo zijn we ertoe gekomen om op 24 okto­ber 1989 om een uur of elf ‘s avonds te besluiten tot de opricht­ing van het Dis­puut Equilibre.

MonDieuNeg1